അഭി.തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് തിരുമേനിക്ക് കണ്ണീരോടെ വിട - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Friday, August 24, 2018

അഭി.തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് തിരുമേനിക്ക് കണ്ണീരോടെ വിട

ധന്യാചാര്യാ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നാഥൻ കനിയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചീടണമെ
സെൽ ബശ്ലോമോ യൊറൂസോ ദ് ഫർദയിസോ
പറുദീസയുടെ അവകാശിയായ പിതാവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക !!
അഭി.തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് തിരുമേനിക്ക് കണ്ണീരോടെ വിട


No comments:

Pages