യുവദീപ്തി ത്രൈമാസിക-1988 ൽ പ്രസീദ്ധീകരിചത്‌ - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Saturday, February 1, 2020

യുവദീപ്തി ത്രൈമാസിക-1988 ൽ പ്രസീദ്ധീകരിചത്‌


മലങ്കരയിലെ ആദ്യ യുവജന മാസികയായ #യുവദീപ്തി ത്രൈമാസികയുടെ ചില ശകലങ്ങൾ. 1988 ൽ പ്രസീദ്ധീകരിചത്‌.
ഒരു കാലത്തിന്റെ ശബ്ദ്ധം...
ഒരു നാടിന്റെ സ്പന്ദനം...
No comments:

Pages