യുവദീപ്തി ത്രൈമാസിക-1991 ൽ പ്രസീദ്ധീകരിചത്‌ - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Sunday, March 15, 2020

യുവദീപ്തി ത്രൈമാസിക-1991 ൽ പ്രസീദ്ധീകരിചത്‌മലങ്കരയിലെ ആദ്യ യുവജന മാസികയായ യുവദീപ്തി ത്രൈമാസികയുടെ ചില ശകലങ്ങൾ. 1991 ൽ പ്രസീദ്ധീകരിചത്‌.
ഒരു കാലത്തിന്റെ ശബ്ദ്ധം...
ഒരു നാടിന്റെ സ്പന്ദനം...

No comments:

Pages