തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നുപോകാം... - Pallibhagam youth Movement Kudassanad

Breaking

Friday, August 24, 2018

തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നുപോകാം...

തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നുപോകാം... "ധന്യാചാര്യാ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നാഥൻ കനിയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചീടണമെ...! പറുദീസയുടെ അവകാശിയായ പിതാവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക" !!


No comments:

Pages